Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 12/2018

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

03/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lương Thị Hòa

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

2

04/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Ngọc Ánh

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

3

05/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

4

06/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Trường Quân

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

5

07/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Tuyết

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

6

10/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hoàng Văn Thuấn

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

7

11/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Huyền Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

8

12/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lương Thị Hòa

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

9

13/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Ngọc Ánh

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

10

14/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

11

17/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Trường Quân

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

12

18/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Tuyết

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

13

19/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hoàng Văn Thuấn

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

14

20/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Phó chánh án

Đặng Văn Thuy

Nguyễn Thị Huyền Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

15

21/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lương Thị Hòa

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

16

24/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Ngọc Ánh

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

17

25/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

18

26/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Trường Quân

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

19

27/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Tuyết

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

20

28/12/2018

TAND tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hoàng Văn Thuấn

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam


cdscv